การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 ดาวน์โหลด

ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 ดาวน์โหลด

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 ดาวน์โหลด

Share:

Author: admin