ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายกิตตินันท์ พรมด้วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
086-234-9252

นายเกษมศิลป์ ไตรติ่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
080-192-9530

นายเกรียงไกร สุขัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
086-129-2677

นายอุดมทรัพย์ ปราบวิชัย
เลขานุการนายกฯ
062-176-4748

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายฉลาด แก้วพิลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
064-835-7544

นางสาววิภาวรรณ ดวงดีแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
093-586-3669

นายพีรพงศ์ โลนไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
082-875-8687

นายชัยยากรณ์ แสงเขียว
ผู้อำนวยการกองช่าง
098-465-4651

นางขวัญใจ ผิวผาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
095-347-9195

น.ส.มนัสนันท์ ลาดบาศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
084-238-3579

admin

Share: