กองคลัง

43F0C0AF-9BC4-43D8-877C-D7C3B57C97B2

นางขวัญใจ ผิวผาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
095-347-9195

นายวิษณุ  ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสาวศิริรัตน์ ฟองสมุทร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาววาไลยพร ผาสุข
นักวิชาการพัสดุ

นายวีระศักดิ์ วงค์สาไชย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพิชชาภัทร์ ทุมกิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศิริลักษณ์ สีดาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิรัชยาภรณ์ สิมลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรัศมี พ่อศรีชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรัตนาพร อ่อนพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

admin

Share: