กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพีรพงศ์ โลนไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
082-875-8687

นางสาววัชรา ยาหัส
ครู

นางเพชรสมร สุนทราวงศ์
ครู

นางสาวจณิสตา ไตรแก้ว
ครู

นางลำพร พิมละมาศ
ครู

นางจิราพร จูมศรี
ครู

นางพรสวรรค์ พิมายนอก
ครู

นางเย็นฤดี สีดาแก้ว
ครู

นางพรหมรินทร์ บุญก้อน
ครู

นางสาวปียะวรรณ เพ็งลี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนงค์รักษ์ วันทนานุวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวจันจิรา ปราบวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ส่วนการศึกษา)

นางมลิวรรณ ศรีชื่น
ผู้ดูแลเด็ก

นางพัชรินทร์ หนันลี
ผู้ดูแลเด็ก

นางวิไลรัตน์ ปราบวิชัย
ผู้ดูแลเด็ก

นางรติกร บุพศิริ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธัญญารัตน์ สุขัน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปิยะนุช เห็มหา
ผู้ดูแลเด็ก

admin

Share: