กองช่าง

0094A6B8-1410-4850-A6C0-32A3E018BD86(1)

นายชัยยากรณ์ แสงเขียว
ผู้อำนวยการกองช่าง
098-465-4651

นายศราวุฒิ อุดหนุน
นายช่างโยธา

นายสุรชัย พันธ์ตุ้ย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวธนภร อาจศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสันทัด สุขัน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเกียรติศักดิ์ ดีนัก
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายพรชัย ผางผา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายพันธ์งา มงคล
พนักงานขับรถกระเช้า

admin

Share: