Posted in หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

ขอทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขอทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภา…

Continue Reading...
Posted in หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

ขออนุมัติจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขออนุมัติจัดทำคู่มือแนวปฏ…

Continue Reading...
Posted in หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2567

ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภาย…

Continue Reading...