Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี 25…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานกำกับติดตามการดำเนิ…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำ…

Continue Reading...