Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง แก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 3/2564

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี ดาวน์…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานกำกับติดตามการดำเนิ…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่องแก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...