หัวหน้าส่วนราชการ

นายฉลาด แก้วพิลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ

นายฉลาด แก้วพิลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
064-835-7544

นางสาววิภาวรรณ ดวงดีแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
093-586-3669

นายพีรพงศ์ โลนไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
082-875-8687

นายชัยยากรณ์ แสงเขียว
ผู้อำนวยการกองช่าง
098-465-4651

นางขวัญใจ ผิวผาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
095-347-9195

น.ส.มนัสนันท์ ลาดบาศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
084-238-3579

admin

Share: