การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2565 ดาวน์โหลด

ประกาศใช้คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลด

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2564 ดาวน์โหลด

ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 ดาวน์โหลด

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 ดาวน์โหลด

นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ 2564 ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ 2563 ดาวน์โหลด

ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 ดาวน์โหลด

Share: