กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ซักซ้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

รบ.เงินรายได้-62

ระเบียบมทว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย

Share:

Author: admin