สำนักปลัด

no-profile

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายศุภกร นาสมบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไป

จ่าเอกสุพจน์ บุญหลาย
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวจุฬารัตน์ สุขัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอริวัฒน์ สุคันธ์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพรมณี ปราจิตร์
นิติกร

นายเฉลิม รักษาพล
นักวิชาการเกษตร

นางภาวนา พ่อตาแสง
เจ้าพนักงานธุรการ

– ว่าง –
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวชุติมา ดวงตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจุฑามาศ นันชะนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายสรรเพชญ สมยา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายวันชัย ศรีวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายชัยยัณ อุยสาห์
นักการภารโรง

นายอภิสิทธิ์ จะรีศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายปัญญา เหลาหนาด
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นางสาวนิราวรรณ สุขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายเทอด แสงดี
พนักงานขับรถขยะ

นายพัชระ ยาหัส
คนงานทั่วไป

นายชุติพนธ์ คำศรี
คนงานทั่วไป

นายเนติพงษ์ ศรีนวลสูง
คนงานทั่วไป

admin

Share: