ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้-เรื่อง-คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
Share:

Author: Admin Kutakai