Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการงานพัสดุภาครัฐ(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

Continue Reading...