ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่องประกาศสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอย (Community lsolation)

ศูนย์พักคอย
Share:

Author: Admin Kutakai