ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง บประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนท...่ดินแ...ระเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
Share: