ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งได้ติดตั้งป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไปรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย และกรอกรายการในแบบพิมพ์ และยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

Share:

Author: admin