วันที่ 22 พ.ค.2565 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1,3,4,10และ12 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อสม.และชาวบ้านร่วมกันพัฒนารอบหมู่บ้าน ตามโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนของอบต.กุตาไก้

Share: