ขอประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564

ขยะมูลฝอย ธันวาคม
Share:

Author: Admin Kutakai