นายทรัพย์ทวี คำสุข นายก อบต.กุตาไก้ นำส่งสิ่งของอุปโภคบริโภควางในตู้ปันสุข ณ ที่ว่าการอำเภอปลาปากโดยมีท่านนายอำเภอปลาปากเป็นผู้รับมอบ

Share:

Author: admin