ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการงานพัสดุภาครัฐ(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

Download (PDF, Unknown)

Share:

Author: Admin Kutakai