ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (รายใหม่)

บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี
Share: