ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
Share:

Author: Admin Kutakai