ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศ-เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภ.ด.ส.3-ประจำปี-2565
Share:

Author: Admin Kutakai