ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศรายชื่อคตนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
Share:

Author: admin