ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การตราข้อบัญญัติ
Share:

Author: Admin Kutakai