ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง รายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2561

รายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทวงมหาดไทย
Share:

Author: Admin Kutakai