ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่องขอเชิญร่วมดำเนินการตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)ในการตรวจประเมินและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

Share:

Author: admin