ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

IMG_20201117_0002

Share:

Author: Admin Kutakai