ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

กำหนดบริเว-ณพื้นท-ี่-และระยะเวลาในการผ่อน

Share:

Author: admin