หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด

รายงานผลการบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

แผนพัฒนาบุคลากร 2563

 

Share: