ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกุตาไก้ สายทางบ้านนายเจริญ ราศรี-บ้านนายจีรพล หมันที-ธนาคารขยะ

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภาย
Share: