ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลกุตาไก้ องค์การบริหารส่วนตาบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อส...บบประปาหมู้บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังโพธิ์ ม.6
Share: