Posted in กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

Continue Reading...