ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้นคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 (รายใหม่)

เบี้ยคนพิการ
Share: