ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้นคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 (รายใหม่)

บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้นคนพิการ เดือนมกราคม 66
Share: