ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน 2565
Share:

Author: Admin Kutakai