ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2565

ผู้สูงอายุ
Share:

Author: Admin Kutakai