ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (รายใหม่)

บัญชีรายชื่อคนพิการ-ประจำเดือนพฤศจิกายน-2564
Share:

Author: Admin Kutakai