Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลกุตาไก้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยค้อ(จุดที่ 1) หมู่ที่8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 20 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ 21-0005 สายทางบ้านกุตาไก้-บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ 21-003 สายทางบ้านโพนทา-บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,045 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 5,225 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตา ปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยค้อ(จุดที่ 2) หมู่ที่8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยค้อ (จุดที่ ๑) หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ กว้าง ๒๐ เมตร สันฝายสูง ๒ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลกุตาไก้ องค์การบริหารส่วนตาบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ ๒๑-๐๐๐๕ สาย ทางบ้านกุตาไก้-บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๔ บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัด นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...