Posted in การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 931/2564 เรื่องให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อนครพนมกำหนดมารายงานตัวและมาตรการสำคัญผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริก…

Continue Reading...
Posted in แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Continue Reading...
Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำ…

Continue Reading...
Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องก…

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่ง…

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...